Тренднүүд | Тренды

Тренднүүд | Тренды

9 сентября 41

"Тренднүүд" Буряад ТВ дээрэ:
- Сентябриин 3 тухай мемүүд
- 23 миллион уншагшадтай Эратай (@era_ays) хөөрөөлдөөн
- Элбэнхэ-аяншан (@raccoon.vitya) Буряад Улас хүрэжэ ерэбэ
- Долоон хоногой эгээл hайхан дэлгэсэй зураг (@kudarinsky).

Хүтэлэгшэ: @vovacorn
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша: Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык