Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Сергей Доржиев

9 июля 71

Дамжуулгын айлшан: Сергей Доржиев inst: @dorzhiev455 – Буряад Уласай уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ, уран зохёолшо.
Дамжуулга соо мүнөө үеын буряад уран зохёолшодой холбооной ажал, түсэбүүд, шэнэ номууд, уран зохёолшодые дэмжэхэ арга боломжонууд, С.Доржиевай уран бүтээлнүүд тухай хөөрэлдөөн.

Гость программы: Сергей Доржиев inst: @dorzhiev455 – председатель Союза писателей РБ, писатель.
В программе беседа о деятельности Союза писателей РБ, о планах и проектах, о мерах поддержки писателей, а также о произведениях С. Доржиева.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова inst: @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst: @namzhilon.alexander @shcherbak_03
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал