Дамжуулгын айлшан: Ардан Ангархаев – Буряад Уласай арадай уран зохёолшо, түүхын эрдэмэй доктор.Дамжуулга соо буряад арадай ёhо заншалнууд тухай, Сагаалган hайндэрэй түүхэ, уран литературада үндэhэтэнэй хүрэг зураг, буряад хүнэй абари зан, уран hайханай идеал, мүнөө үеын буряад литература тухай хөөрэлдөөн.

Гость программы: Ардан Ангархаев – Народный писатель РБ, доктор исторических наук.В программе разговор о обычаях и традициях бурятского народа, об истории празднования Сагаалгана – нового года по лунному календарю, о национальной картине мира, о бурятском национальном характере, об эстетическом идеале в литературе, о современной бурятской литературе.Энэ дамжуулга манай ютуб дээрэ хараха аргатайт.

Дамжуулга зохёогшо, хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @namzhilon.alexander @shcherbak_03
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryatiaofficial