Манай саг

Манай саг. "AYA.GANG"

17 августа 54

Залуу дуушад, хүгжэмшэд - Баир Тарбаев, Александр Чойбсон, Бор Сурэнхуу-“Нүүдэлшэдэй аялга дуун” гэһэн фестивальда хабаадаһан тухайгаа, саашанхи түсэбүүдээрээ хубаалдаба.

Молодые таланты  объединения "AYA.GANG" - Баир Тарбаев, Александр Чойбсон, Бор Сурэнхуу-рассказали о своем творчестве, участии на фестивале «Голос кочевников» и поделились своими дальнейшими планами.