Түргэн Харюу

Даба Дамбиев| Түргэн харюу #5

2 августа 2022 515

-  Умеет ли Даба останавливать время?
- Что случилось с кошками, когда тик-токер начал петь?
- Как будет КРАШ на бурятском?

- Даба саг тогтоожо  шадаха гээшэ гү?
- Тик-токерэй дуу дуулахада,  миисгэйнүүд яаһан байгааб?
- КРАШ гэжэ үгые  буряад хэлэндэ  оршуулхада, юун болохоб?

Угадай любимый цвет Дабы Дамбиева и выиграй самый сладкий приз!!!

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.