Буряад театрай (@burdram_03) зүжэгшэд уласаймнай мэдээжэ хүнүүдые нюдөөрнь таниха гү, буряад хэлэндэ оршуулагдаһан ород дуунуудые тааха гү, Алас Дурнын хотонуудай фотозураг хараад, ямар хото гээшэб  гэжэ нэрлэхэ гү? Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай харагты