Политика

Монголой түлөөлэгшэдтэй зүблөөн

4 апреля 1637
Телеканал "Буряад ТВ"

 Монголой хилэ дабажа орохо газарнуудые һэргээхэ талаар үндэһэн хорооной толгойлогшо Хүрэлбаатарын Булгантуяа түрүүтэй түлөөлэгшэд Буряад орон руу ерэбэ. Хүршэ ороной түлөөлэгшэд Орос-Монголой аралжаа наймаанай-эдэй засагай болон эрдэмэй-оньһон түхеэрэлгэнүүдэй талаар харилсан ажаллаха Засагай газарнуудай хорооной таһагуудай түрүүлэгшэнэрэй зүблөөндэ хабаадана. Тэрэнь энэ үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэржэ байна.

Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад оронһоо уласай Толгойлогшо, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ, нэрлэгдэһэн асуудалнуудта хабаатай яамануудай болон албан газарнуудай, хилын харуулай болон гайлиин хүтэлбэриин түлөөлэгшэд хабаадана.

 Мүн тиихэдэ Оросой талые Оросой Холбооной Эдэй засагай хүгжэлтын сайдай орлогшо Дмитрий Вольвач толгойлно. 

Хилэ дабажа орохо газарнуудые хүгжөөхэ, аяншалгын, хүдөө ажахын, соёлой, болбосоролой, ухаан бодолой, болон залуушуулай бодолгын талаар асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэхэ.

Айлшад Зүүн зүгэй эмнэлгын түб хүрэхэ, тиихэдэ Улаан-Үдэ хотын үйлэдбэриин шэглэлээр һонирхолоо хангаха гэбэл: Байгалай бүд нэхэдэг үйлэдбэритэй, эмнэлгын талаар хүнэй бэедэ хэрэглэгдэхэ хэмэл арһа бүтээдэг «Shene skin» хамжаантай, хас эрдэниин «Ориентал Вэй» гэһэн фабрикатай танилсаха юм.  Энээнэй урдахи 14-дэхи зүблөөн Улаан-Баатар хотодо 2019 оной майн 29-дэ үнгэрөө бэлэй гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ ээлжээтэ 16-дахи зүблөөн мүн лэ Улаан-Баатар хотодо 2024 ондо үнгэрхэ юм.