Оросой герой амаралтада ерэбэ

Улаан-Үдэ хотын агаарай онгосонуудай буудалда долоон хоног бүхэндэ сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадаhан хүбүүдые угтажал байдаг. Мүнөө Оросой Герой гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэhэн, 37-дохи мотострелково бригадын командир Юрий Жулановые угтаба. Өөрөө Юрий Жуланов Алтайн хизарhаа, харин энэ зундаа Примориһоо Буряад Уласай Хяагтын сэрэгэй газарта асарагдаһан байгаа. Хоёр дахин шархатабашье, Юрий Жуланов байhан газараа орхингүй, шархатаһан сэрэгшэдээ гаргажа, байлдаанай дууhатар ударидажа гараhан байна...

Новости

Уласхоорондын хуралдаанай дүнгүүд

Энэ хэмжээ ябуулга үнэхөөр түүхэтэ үйлэ хэрэг юм. Һүзэгшэд, эрдэмтэд, гүрэнэй болон ниитын ажал ябуулагшад, мүншье һонирхогшод сугларжа, буддын шажанай асуудалнууд болон үзэл суртал тухай хѳѳрэлдэбэд. Хуралдаанай дүнгѳѳр буддын шажан шэнжэлхэ эрдэмэй болон һуралсалай уласхоорондын эблэл нээхэ тухай тогтоол баталагдаа, үшөө бултанай хаража байха аргатай буддын шажанай номуудай платформа бэелүүлэгдэхэ юм. Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули, Хальмаг, Тува уласуудай, Дамба-Даржа Заяевай...

Новости

Заберите мусор с собой! Бог шоройгоо арилгажа ябая!

Байгаалиин дэбисхэртэ амарһанай удаа бог шоройгоо бү орхигты! Бусаха замдаа тэрэнээ абажа гараад, ойронхи бог суглуулдаг газарта абаашажа хаягты. Байгаалияа гамная! Не оставляйте мусор после отдыха на природе! Заберите его с собой и выбросите в ближайший мусорный контейнер. Сохраним природу родного края!

«Азбука предпринимателя»

Гаргашануудаа яажа тоолохоб, олзын түсэб яажа табихаб? Эдэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунууд «Азбука предпринимателя» гэһэн һуралсада олдохо байха. Энэ һуралсал «Мой бизнес» гэһэн түбтэ «Малое и среднее предпринимательство» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ үнгэрбэ. Как считать затраты и составлять бизнес-план? Об этом и не только рассказали на курсе «Азбука предпринимателя». Обучение будущих предпринимателей прошло на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»...

Элүүржүүлгэ-амаралгын зунай лагерь

Һуралсалай жэлэй дүүрэхэдэ, гэртэхин бүхэн зунай амаралтада үхибүүдээ хайшань эльгээхэб гэһэн асуудалда абтадаг. Тиихэдэ Яруунын аймагай ажаһуугшад «Яндала» гэһэн хүүгэдэй элүүржүүлгэ-амаралгын зунай лагерьта эльгээхэ аргатай байдаг. Эндэ жэл бүри заншалта ёһоороо хүүгэдэй дүнда тамирай мүрысөөнүүд үнгэргэгдэжэ байдаг. Энэ хэмжээ ябуулгануудые Яруунын аймагай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай ажалшад эмхидхэдэг юм. Энэ жэлдэ «Фабрика добрых дел» гэһэн программа бэелүүлэгдэжэ байнхай...

Новости

Зохёохы үдэшэ

Бэлигтэй хүн хэзээдэшье, хаанашье бэрхэ байдаг. Түрэхэ гарахаһаа Сэсэг Хапсасова уран үгэтэй, аялга hайхан хоолойтой юм. 2010 ондо Сэсэг Камышинай театрай урлалай дунда һургуулиин хүгжэмэй шуулга ударидаха мэргэжэлэй таһаг дүүргэжэ, удаань Оросой театрай урлалай дээдэ һургуули түгэсхэжэ гараа. Гансашье зүжэгшын мэргэжэл зүрхэндэнь гансаараа дүтэ бэшэ, тиихэдэ хүгжэм мүн лэ баһал дүтэ гэжэ ойлгоо. Энээнһээ хойшол Сэсэг дуулажа эхилһэн юм. Сэсэг Хапсасова Буряад орондо түрүүшынхиеэ дуулаба. «Жэлһээ...

Новости

Дасанай найр

... нангинаар хадагалагдажа байдаг үнэтэ зүйл. Энэ болбол Шэгэмүүниин наһанай үедэ бүтээгдэһэн ори гансахан хүшөө. #Бурятия #Еравна #Зандан Жуу #Буряад ТВ

Новости

Можохоорондын һуралсал үнгэрбэ

Июлиин 11-дэ Загарайн аймагта «гахайн тахал» гэһэн үбшэ һэргылхэ талаар можохоорондын һуралсал үнгэрбэ. Энэ үбшэн Оросой баруун можо нютагуудаар һүжэржэ эхилһэн байна. Буряад Уласта 2 газарта гахай үсхэбэрилдэг. Тэндэ хамта 200 мянган гахайнуудые харууһалдаг юм. Үшөө тиихэдэ уласаймнай ажаһуугшад үмсэдѳѳ 200 мянганһаа дээшэ толгой гахайтай гэжэ тоологдодог. Энэ үйлэ хэрэгтэ хабаадалсахаяа Оросой 6 нютаг можонуудһаа мал эмнэлгын хүтэлбэринүүдэй ударидагшад болон уласай тусхай эмхинүүдэй...

Новости

“Өөһэдынхидтэеэ хамтара!”

Эсэгэ ороноо хамгаалгада оролсохыень Буряад оронһоо сэрэгтэ хаабаадагшад нютагайхидтаа хандаба. Тиихэдээ сэрэгэй мэргэжэл шэлэхэ шалтагаануудые тооложо харуулба. Жэшээнь, “Хурамхаан” гэһэн ара нэрэтэй сэрэгшэн энэ мэргэжэл шэлэхэдээ, гэр бүлэеэ хамгаалха шалтагаан нэрлэбэ. Тиихэдэ Хойто Осетиһээ гарбалтай “Водолей” гэһэн ара нэрэтэй сэрэгшэн хэлсээ баталжа сэрэгтэ орожо, сэрэгэй газарта алба хэжэ байһан нютагайхидаа дэмжэхэ гэжэ ороһоноо мэдүүлбэ. “Клин” гэжэ өөрыгөө...

Новости