Оросой герой амаралтада ерэбэ

Улаан-Үдэ хотын агаарай онгосонуудай буудалда долоон хоног бүхэндэ сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадаhан хүбүүдые угтажал байдаг. Мүнөө Оросой Герой гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэhэн, 37-дохи мотострелково бригадын командир Юрий Жулановые угтаба. Өөрөө Юрий Жуланов Алтайн хизарhаа, харин энэ зундаа Примориһоо Буряад Уласай Хяагтын сэрэгэй газарта асарагдаһан байгаа. Хоёр дахин шархатабашье, Юрий Жуланов байhан газараа орхингүй, шархатаһан сэрэгшэдээ гаргажа, байлдаанай дууhатар ударидажа гараhан байна...

Новости

«Азбука предпринимателя»

Гаргашануудаа яажа тоолохоб, олзын түсэб яажа табихаб? Эдэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунууд «Азбука предпринимателя» гэһэн һуралсада олдохо байха. Энэ һуралсал «Мой бизнес» гэһэн түбтэ «Малое и среднее предпринимательство» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ үнгэрбэ. Как считать затраты и составлять бизнес-план? Об этом и не только рассказали на курсе «Азбука предпринимателя». Обучение будущих предпринимателей прошло на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»...

Элүүржүүлгэ-амаралгын зунай лагерь

Һуралсалай жэлэй дүүрэхэдэ, гэртэхин бүхэн зунай амаралтада үхибүүдээ хайшань эльгээхэб гэһэн асуудалда абтадаг. Тиихэдэ Яруунын аймагай ажаһуугшад «Яндала» гэһэн хүүгэдэй элүүржүүлгэ-амаралгын зунай лагерьта эльгээхэ аргатай байдаг. Эндэ жэл бүри заншалта ёһоороо хүүгэдэй дүнда тамирай мүрысөөнүүд үнгэргэгдэжэ байдаг. Энэ хэмжээ ябуулгануудые Яруунын аймагай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай ажалшад эмхидхэдэг юм. Энэ жэлдэ «Фабрика добрых дел» гэһэн программа бэелүүлэгдэжэ байнхай...

Новости

Хубиин ажахы эрхилэгшэ

Мүнөө үедэ залуушуул хүдөөһөө гаража ябадаг зандаа. Тиихэдэ Гарма Цыбиков нютагаа ерэжэ, Яруунын аймагай Догно һууринда буряад үүлтэрэй үхэр болон адуу үдхэдэг болоо. Энээнһээ гадна моридые һорилго хэжэ, олон янзын мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадажа байдаг болонхой. Янгаажанай дасанай дэргэдэ үнгэрһэн Наадан-Сурхарбанай мори урилдаанда «Багрянец» гэжэ гүйгөөшэнь түрүүшын һуури эзэлһэн байна. Саашада табан хушуу малтай болохо түсэбтэй. Табан хушуу мал – буряад арадай нүүдэл...

Новости

Зохёохы үдэшэ

Бэлигтэй хүн хэзээдэшье, хаанашье бэрхэ байдаг. Түрэхэ гарахаһаа Сэсэг Хапсасова уран үгэтэй, аялга hайхан хоолойтой юм. 2010 ондо Сэсэг Камышинай театрай урлалай дунда һургуулиин хүгжэмэй шуулга ударидаха мэргэжэлэй таһаг дүүргэжэ, удаань Оросой театрай урлалай дээдэ һургуули түгэсхэжэ гараа. Гансашье зүжэгшын мэргэжэл зүрхэндэнь гансаараа дүтэ бэшэ, тиихэдэ хүгжэм мүн лэ баһал дүтэ гэжэ ойлгоо. Энээнһээ хойшол Сэсэг дуулажа эхилһэн юм. Сэсэг Хапсасова Буряад орондо түрүүшынхиеэ дуулаба. «Жэлһээ...

Новости

Хүүгэдэй эмхинүүдэй суглаан

Мүнѳѳдэр Буряадай хүдѳѳ ажахын дээдэ һургуулида хүдѳѳ ажахын болон байгаали хамгаалгын хүүгэдэй нэгэдэлнүүдэй олониитын байгуулгын суглаан эхилбэ. Хүүгэдэй эмхинүүд багшанартаяа, һурагшадтаяа суг хамта энэ хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа. Иимэ агроклассай эдир хабаадагшад саашадаа хүдѳѳ ажахыда хэрэгтэй мэргэжэлдэ һураха аргатай. Тус суглаан 3 үдэр үргэлжэлхэ.

Новости

«Буряад уянга-ородоор»

Уласай түбэй номой hанда мэдээжэ буряад уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн хүшөөгэй дэргэдэ “Буряад уянга-ородоор” гэhэн уран зохёолшодой мүрысөөн үнгэрбэ. Уран зохёолшод болон бусадшье бэшэхэ дуратай зон шүлэгүүдые буряад хэлэнhээ орон хэлэн дээрэ оршуулhан байна. Энэ мүрысөөн хадаа Буряадай оршуулагшадай холбооной үүсхэлээр үнгэрhэн байна. Юрий болон Юлия Ковычевуудай бүлэ энэ хэмжээ ябуулгада дуугаа дуулаа, тиихэдэ дуушан Вера Шобосоева уран зохёолшо Сергей Доржиевай “Гансал...

Новости

Дурасхаалай зула

Мүнөөдэр Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай жэлнүүдтэ алуулһан, тиихэдэ амиды мэндэ энэ үдэр хүрэжэ ерэээгүй хүнүүдэй дурасхаалда Илалтын Хүшөөгэй дэргэдэ “Дурасхаалай зула” гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэрбэ. Июниин 22-то Оросой Холбоондо дурасхаалай болон гашуудалай үдэр тэмдэглэгдэдэг – 1941 оной энэл үдэр фашис Германи Совет гүрэндэ ямаршье дай соносхонгүй добтолжо ороо бэлэй. Түмэр зам, агаарай онгосонуудай буудалнууд, хото, һуурин тосхонууд, заводууд, фабриканууд хайра гамгүй...

Новости

Yндэhэн тамирай таhаг

Буряад арадай үндэhэн тамирай янзануудые яажа үшөө хүгжөөхэб, хайшан гэжэ эдэ нааданууд үнгэргэгдэдэг бэ, ямар хубсаhа үмдэжэ мүнөө сагта эдэ наадануудаа үнгэргэхэб гэhэн асуудалнууд Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида үнгэрһэн уласай Олониитын танхимай эрхэтэнэй суглаанда хараалагдаhан байгаа. Зүблэлтын болон театрай талмайнуудта эдэ нааданууд харуулагдаа. «Эрын гурбан наадан» мүнөө сагта үргэдхэгдэжэ, гүнзэгы, дэлгэрэнгы удхатай болонхой. Тэдэнэй тоодо һээр шаалган ба ондоо нааданууд оруулагдана...

Новости