Дэлхэй дээрэ ямар ном эгээл олоор наймаалагдаһан бэ? Энэ хадаа Библи болоно. Мүнөө дээрэ 6 миллиард гаран шэрхэг худалдагданхай. Тиихэдэ буряад арад нютагайнгаа зохёолшодой номуудые мүн лэ баһал олоор абажа уншаха гэжэ найдая. Энэ дамжуулгадаа бидэ Намжал Балданогой пьесэнүүдһээ хэһэгүүдые уншабабди.