Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

16 мая 2022 351

Уласаймнай мэдээжэ дуушад дуунуудые Shazam-haa түргэн таажа шадаха гү, хойноһоонь урагшаа зэдэлһэн зохёолнуудые тааха гү, хүгжэмтэ зохёол хараад, асуудалнуудта харюусаха гү? Манай хүгжэмтэ дамжуулгада харагты