Хоёр дууе холбожо, нэгэ трек болгоһон хэһэг, аймагуудые гербээрнь, таабаринуудые уласаймнай мэдээжэ хүгжэмшэд хэр тааха гээшэб. Манай дамжуулгада харагты