Шүлэгүүд | Стихи

Сарюухан тоонто Зугаалаймнай Дамжуулга соо

31 декабря 2021 1024

Балдоржын Цыренсамбугай Цындыма Агын тойрогой Зугаалай нютагта "Буратино" сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгшээр, соёлой байшанда уран һайханаар хүтэлбэригшээр ажаллаһан.

Мүнөө Улан- Удэ хотодо "Номина" сэсэрлигтэ буряад хэлэнэй багшаар ажаллана. Өөрынгөө зохёоһон шүлэгүүдээ уншана.

В программе: Раднажапова Цындыма Цыренсамбуевна много лет проработала в детском саду "Буратино" в с. Зугалай Могойтуйского района и художественным руководителем в Доме культуры. В данное время работает учителем бурятского языка в детском саду "Номина" г.Улан-Удэ.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев Эрхилэгшэ Николай Шабаев Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official #buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал