Шүлэгүүд | Стихи

Байгалай тунгалаг эхитэй

23 декабря 2021 1142

Дамжуулга соо: Бильтрикова Елизавета Михайловна – Россиин ба Буряад Уласай элитэ поэт, Россиин уран зохёолшодой Холбооной гэшүүн, шүлэгүүдэй арбаад согсолбори номуудай ба ɵɵрын дуунуудай дискын автор, Байгалай эрьеын уран зохёолой айлшадай гэрэй хүтэлбэрилэгшэ.
Россиин ба Буряадай соёлой, уран зохёолой хэрэгтэ оруулhан габъягай түлɵɵ «Буряад Уласай урда габъяагай түлɵɵ»,  Улаан –Yдэ хотын ойн баярта ба Муса Джалилиин нэрэмжэтэ медальнуудаар, Пушкинай Хүндэлэлэй Тэмдэгээр, Россиин президент В.В. Путинай захиргаанай, Россиин федеральна Суглаанай Зүблɵɵнэй ба Росси– Хитадай хани барисаанай Түбэй Баярай Бэшэгүүдээр болон үшɵɵ олон тоото хүндэлэй тэмдэгүүдээр ба сэнтэй бэлэгүүдээр шагнагдаhан.

В программе: Бильтрикова Елизавета Михайловна – известный в России и Бурятии поэт, член Союза писателей России, автор десятка поэтических изданий и песенного диска, руководитель Литературной гостиной на Байкале. За большой вклад в области культуры и литературы  удостоена медали “За заслуги перед Республикой Бурятия”, юбилейной медали г. Улан-Удэ, медали им. Мусы Джалиля, награждена Пушкинской грамотой, Благодарственными письмами Администрации президента России В.В.Путина, Федерального собрания Совета Федерации России, Центра российско – китайской дружбы и многими другими грамотами и ценными призами.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал