Дамжуулга соо: Энгельсина Гармаева – 80 дуунуудай үгэ ба хүгжэмэй автор, тэрэнэй от дуунуудаар 25 видеоклипүүд  буулгагдаhан. Ойхон ольтирогhоо эхилээд Алхана уула хүрэтэр 14 үргэлтэй мүргэлтэй, нангин газарнуудта боржон шулуун  дээрэ дуунуудайнь үгэнүүд hиилэгдэнхэй.    

В программе: Энгельсина Гармаева – автор слов и музыки 80 песен, на её песни снято 25 видеоклипов с участием артистов Бурятского театра оперы и балета, театра «Байкал». Начиная от острова Ольхон и заканчивая горой Алханай, в 14 сакральных местах этнической Бурятии установлены гранитные плиты с высеченными на них словами песен Энгельсины Гармаевой.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал