Шүлэгүүд | Стихи

Янгаажан дасанай дурасхаалда

13 декабря 2021 996

Дамжуулга соо: Бадма-Сэрэнэй Санжижабай Жаргалма Ивалгын аймагай, Оронго нютагта олон жэлдэ хүмүүжэлэгшээр "Улаалзай" сэсэрлигтэ ажалhан юм. Мүнөө нютагтаа номой санда ажалладаг. Өрынгөө зохёоhон шүлэгүүдээ уншана.

В программе: Токтохоева Жаргалма Санжижаповна,  воспитатель со стажем в детском саду "Улаалзай" с. Оронгой Иволгинского района. В данное время работает библиотекарем в Оронгойской модельной сельской библиотеке. Читает стихи собственного сочинения.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал