Энэ манай субагай түрүүшын шог наадан. Бидэ буряадаараа хөөрэлдэхэ дуратайшуулые, хөөрэлдэжэ эхилжэ байгшадые дэмжэнэбди.