Дамжуулганууд

Буряад Баттл

Энэ манай субагай түрүүшын шог наадан. Бидэ буряадаараа хөөрэлдэхэ дуратайшуулые, хөөрэлдэжэ эхилжэ байгшадые дэмжэнэбди.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты