Шүлэгүүд | Стихи

Ондоо маягаар бэшэгдэһэн, далда удхатай шүлэгүүд

19 ноября 2021 1521

Дамжуулга соо: Роза Гармаева хани нүхэрэйнгөө, уран зохёолшо Бальжинима Юндуновай шүлэгүүдтэй  харагшадаа танилсуулна. Бальжинима Юндунов Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой Могойтын аймагай Сагаан-Шулуутай нютагта 1949 ондо түрэһэн юм. Москвагай литературна дээдэ һургуули 1974 ондо түгэсхэһэн. Зөөлэн сэдьхэлтэй, хүн зондо туһатай хүн байһан юм гэжэ Роза Гармаева нүхэр тухайгаа хөөрэнэ, шүлэгүүдыень уншана.

В программе:  Роза Гармаева читает стихи своего мужа, поэта Бальжинимы Юндунова. Бальжинима Юндунов родился в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района Агинского бурятского автономного округа. В 1974 году окончил Московский литературный институт, работал журналистом. В начале 2000-х годов его произведения вошли в два больших сборника, в каждом из которых вошли более 10 книг.

Сурбалжалагша БабасанЗондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал