Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Дугарма Батоболотова

5 ноября 2021 1420

Дамжуулга соо: Дугарма Батоболотова, Үбэр-Байгалай хизаарай Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагта түрэһэн. Гэр бүлөөрөө Агын аймагай Сахюурта нютагта ажаһууна. Багшын ажалай ветеран, дүн хамта 40 жэл хүдэлһэн. "Үбэр-Байгалай хизаарай болбосоролой эрхим" гэһэн нэрэ зэргэтэй.
Оросой Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.
2006 ондо "Оросой эрхим хүнүүд" гэһэн энциклопедидэ нэрэнь орожо, дипломоор, энгэрэй тэмдэгээр шагнагдаһан.
2017 ондо Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй "Буряад арадай үмэнэ аша габьяатай байһанайнь түлөө" гэһэн медаляар шагнагдаһан юм.
2003 ондо толилогдоһон шүлэгүүдэй түлөө Ц. Жамбаловай шанда,
2013 ондо Намжил Нимбуевай турниртэ хабаадажа, лауреадай нэрэдэ хүртэһэн.
"Үбэр-Байгалай хизаарай омогорхол" гэжэ энгэрэй тэмдэгээр шагнагдаһан.
Нэгэнтэ бэшэ фестиваль, мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, илалтануудые туйладаг байха юм.
5 номой автор — 2 ород, 3 буряад хэлэн дээрэ.
Шүлэгүүдэй суглуулбаринуудта, ниитэ һэдхүүл, һонинуудай нюурнуудта шүлэгүүдынь толилогдодог.
2011 ондо Тобольск хотодо гараһан антологидо ороһон юм. Мүнөө шэнэ суглуулбари дээрээ хүдэлнэ.
В программе: Дугарма Батоболотова родилась в с. Цаган-Оль Могойтуйского района Забайкальского края. Живёт в селе Сахюурта Агинского района. Ветеран педагогического труда, стаж 40 лет, "Заслуженный работник образования Забайкальского края".
Член СП России, Бурятии.
Имя её внесено в энциклопедию "Лучшие люди России" 2006 г, награждена дипломом и нагрудным знаком.
Награждена медалью ВАРКа "За заслуги перед бурятским народом" в 2017г.
Лауреат премии имени Ц. Жамбалова 2003 г.
Лауреат премии имени Н. Нимбуева 2013 г.
Награждена общественной наградой "Гордость Забайкальского края".
Неоднократный участник и победитель фестивалей, конкурсов, турниров.
Автор 5 сборников стихотворений, 3 на бурятском, 2 на русском языках. Стихи печатаются на страницах различных изданий.
В 2011 году в г. Тобольск издана антология сибирской поэзии в двух томах. Туда вошли её стихи о матери. В данное время работает над изданием нового сборника.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал