Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд. Цыцык Дамбаева

23 октября 2021 861

Дамжуулга соо: Ага-Хангил нютагтай Цыцык Цыдыповна "Эхын алдар” гэһэн 2-дохи шатын медалтан, 2006, 2012 оной “Алтарганын” уран шүлэгшэдэй мүрысөөнэй лауреат. "Найдалай hүлдэ", "Уран үгын орьёл өөдэ" гэһэн шүлэгүүдээ уншана.

В программе:  Цыцык Цыдыповна Дамбаева – уроженка с. Ага-Хангил, обладательница знака «Материнская слава» второй степени, лауреат конкурса стихов «Алтарганы-2006, 2012». Читает стихотворения "Найдалай hүлдэ", "Уран үгын орьёл өөдэ.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал