1. Монголшуудые ажалда хабаадуулхань
2. «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД»
3. Бэеэ һорилго
4. Зохёохы үдэшэ  
5. Шэрэм үргэлгөөр чемпионат