Ирагуу найрагша, уран зохёолшо Александр Сергеевич Пушкинай түрэһөөр, 225 жэл үнгэрөө. Бэшэһэн зохёолнуудынь, шүлэгүүдынь мүнөө болотор һургуулиин үхибүүд  үзэһөөр, харин хотымнай  ажаһуугшад хэр зэргэ зохёолнуудтайнь танил бэ, сээжээр шүлэгүүдынь мэдэдэг гү, уншадаг гээшэ гү гэжэ асуубабди.

Со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прошло 225 лет. В рамках данного события в сквере А.С. Пушкина мы провели опрос на знания стихотворений и произведений писателя.