«Мы будем вспоминать…» – это специальный проект телекомпании Буряад ТВ, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уникальные истории от участников войны, тружеников тыла и детей войны.

“Бидэ дурсажа ябахабди...” – энэ хадаа Буряад ТВ субагай Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Илалтын 79 жэлдэ зорюулһан түсэл. Эндэ дайнда, арын хүдэлмэридэ хабаадагшадһаа болон дайнай үеын үхибүүдһээ түүхын шухаг баримтанууд байха.