Дамжуулганууд

“Бидэ дурсажа ябахабди...”

«Мы будем вспоминать…» – это специальный проект телекомпании Буряад ТВ, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уникальные истории от участников войны, тружеников тыла и детей войны.

“Бидэ дурсажа ябахабди...” – энэ хадаа Буряад ТВ субагай Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Илалтын 78 жэлдэ зорюулһан түсэл. Эндэ дайнда, арын хүдэлмэридэ хабаадагшадһаа болон дайнай үеын үхибүүдһээ түүхын шухаг баримтанууд байха.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

“Бидэ дурсажа ябахабди...” Ачитуева Цырма

«Мы будем вспоминать…» – это специальный проект телекомпании Буряад ТВ, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уникальные истории от участников войны, тружеников тыла и детей войны.

“Бидэ дурсажа ябахабди...” – энэ хадаа Буряад ТВ субагай Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Илалтын 79 жэлдэ зорюулһан түсэл. Эндэ дайнда, арын хүдэлмэридэ хабаадагшадһаа болон дайнай үеын үхибүүдһээ түүхын шухаг баримтанууд байха.

“Бидэ дурсажа ябахабди...”
10 мая 55