Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 10-дахи дамжуулга.

10 сентября 2021 2471

Дамжуулга соо: Нарин дархан Баир Дамбиев Батор Батоев хуряахайнгаа шүлэгүүдые уншана.

В программе: мастер ювелирных дел, Баир Дамбиев читает стихи мужа своей сестры, Батора Батоева.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал