Айлшанай уран бүтээл, тэрэнэй гүйсэдхэдэг ялас гэмэ дуунууд тухай хөөрэлдөөн. Дуунай анхан мүндэлхэһөө эхилээд, гүйсэдхэлгэ хүрэтэрхи зам. Үшөө тиихэдэ Бадма-Ханда дамжуулга хүтэлэгшэ Хэшэгтэ Бодиевай наадалга доро дахажа дуулана.

Разговор о творчестве гостя, самых ярких песнях в репертуаре. История происхождения песен и путь к исполнению. Также Бадма-Ханда исполняет песни вживую под аккомпанемент ведущего Хэшэкто Бодиева.