Дамжуулганууд

Дуун тухай зугаа

Разговор о творчестве гостя, самых ярких песнях в репертуаре. История происхождения песен и путь к исполнению. Также гость исполняет песни вживую под аккомпанемент ведущего Хэшэкто Бодиева.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Дуун тухай зугаа. Цырен Лодонов

Айлшанай уран бүтээл, тэрэнэй гүйсэдхэдэг ялас гэмэ дуунууд тухай хөөрэлдөөн. Дуунай анхан мүндэлхэһөө эхилээд, гүйсэдхэлгэ хүрэтэрхи зам. Үшөө тиихэдэ Цырен дамжуулга хүтэлэгшэ Хэшэгтэ Бодиевай наадалга доро дахажа дуулана.

Разговор о творчестве гостя, самых ярких песнях в репертуаре. История происхождения песен и путь к исполнению. Также Цырен исполняет песни вживую под аккомпанемент ведущего Хэшэкто Бодиева.

Дуун тухай зугаа
4 мая 138