1. Фестиваль үргэлжэлһөөр
2. «Бэрхэ бүлэ»  
3. Бага хүл бүмбэгөөр мүрысөөн  
4.«Журавли»