1. Аюулгүй байдал сахилга  
2. Шэнэ зам  
3. Блины болгоха үнэ сэн  
4. «Сэдьхэлэйм дуун»