Мартын найман – Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэр. Энэ үдэртэ эжынэрээ, наһанайнгаа нүхэр, эгэшэнэр, нүхэд басагадаа амаршалдаг үдэр гээшэ. Энэ үдэрөө эхэнэрнүүд яажа тэмдэглэдэг бэ, ямар бэлэгүүдые абадаг, ямар бэлэг абаха дуратай байдаг бэ гэжэ асуубабди.

8 марта – Международный женский день. В этот день мы поздравляем наших мам, бабушек, сестер и жен. Мы спросили у горожан, как они проводят этот день, какие подарки получают и что любят получать.