Хүнэй наһан аргагүй түргэнөөр үнгэрдэг гээшэ. Хэрбэеэ ошоһон наһаяа 10 жэлээр гэдэргэнь бусааха аргын байбал, хотымнай ажаһуугшад юугээ хубилгаха байнаб гэжэ асуубабди.

Наша жизнь пролетает в один только миг. Мы спросили у горожан, если бы появилась возможность перемотать жизнь на 10 лет назад, исправили ли бы они что-то?