Жэлдээ гурба дахин Эхэнэр хүнэй жаргалай үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ һайндэр тухай манай эхэнэрнүүд мэдэдэг гү? Тиихэдэ энэ үдэртэ тэдэнэр юугээр өөрыгөө баярлуулха һанаатай байдаг бэ гэжэ ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэбди.

Три раза в год отмечается День женского счастья. Знают ли наши женщины об этом празднике и чем планируют себя порадовать в этот день? Узнаем в очередном выпуске.