Энэ, тэрэ…

Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледжын оюутад Сагаалганай ёһо заншалнуудые мэдэхэ гү? Таабаринуудые таажа шадаха гээшэ гү? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.

Знают ли студенты Колледжа искусств им. П.И.Чайковского о традициях Сагаалгана? Смогут ли отгадать загадки? Об этом и не только в новом выпуске.