Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледжын багшанар манай асуудал-харюу нааданда хабаадаба. Хэр наадабаб? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт