Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин һурагшад манай асуудал-харюу нааданда хабаадаба. Хэр наадаба гээшэб? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт