Буряадай аграрна колледжһоо 2 бүлгэм манай асуудал-харюу нааданда хабаадаба. Али бүлгэмынь илажа гарааб? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт