Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 7 - дохи дамжуулга.

6 августа 2021 2748

Дамжуулга соо: Баярма Цыбенова - Базарова, Яруунын аймагай, Улхасаа нютагта түрэһэн. Комсомольск гэжэ һууринай дунда һургуули дүүргэһэн.
Улан - Үдын кооперативна техникум, бухгалтерэй мэргэжэлдэ һуража дүүргээд, аралжаа наймаанай газарта наһанай амаралтада гаратараа хүдэлөө. Мүнөө Улаан-Үдэ хотодо ажаһууна.  
Ринчин Тудупович Цыбенов гээд эсэгынгээ, талаан бэлигһээ хүртэжэ, хүдөө ажахын байдал соо, үндыжэ ургаһан хадаа, аба эжы, аха захатанай һургаал доро, ажабайдалай зохёохы зам эхилхэдээ, дүй дүршэл абаһанаа,  омогорхожо, бэшэхэ дуратай.
Шүлэгүүд соонь, хүнэй наһан, түрэһэн нютаг, Эхэ орон, аба эжын захяа, үреэлнүүд, үшөө баяр, уйдхар, жаргал, байдалай элдэб үзэгдэлнүүд зураглагдаһан байна.

В программе: Баярма Цыбенова - Базарова родилась  в селе Гонда - Улхасаа Еравнинского района.  
Закончила Комсомольскую среднюю школу.  
Окончила Улан - Удэнский Кооперативный техникум, по специальности бухгалтер.Работала в торговле.
В данное время проживает в г.Улан - Удэ.  
Желание писать стихи , талант достался  Баярме Цыбеновой -Базаровой от отца Ринчина Тудуповича Цыбенова. Росла Баярма Ринчиновна в селе, труд тружеников сельского хозяйства знает не понаслышке. Навыки, опыт, полученные в детстве, пригодились  в дальнейшем. Об этом Баярма Ринчиновна с гордостью рассказывает нам в своих стихах.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo  
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал