«Движение Первых» гэһэн ниитын эмхиин бүлгэмүүд табигдаһан асуудалнуудта хэр харюусааб? Али бүлгэмынь шүүгээб? Энээн тухай манай дамжуулгаһаа мэдэхэ аргатайт