Talk-тэй хүн

Talk-тэй хүн. Светлана Налыкова

30 июля 2021 1651

Врач из Калмыкии
“Сердце подсказало мне, что нужно ехать помогать”

"Ошохо, туһалха гэжэ зүрхэмни намда хэлээ".
Talk-тэй хүн Светлана Налыкова. Хальмаг ороной эмшэн.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

buryatia#ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #talkтэйхүн