Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 6 -дахи дамжуулга.

28 июля 2021 1547

Дамжуулга соо: Галсанов Базаржаб Хуригадаевич Агын тойрогой Зүдхэли нютаг тоонтотой, өөрынгөө зохеолнуудые уншана, мүнөө наһанайнгаа амаралтада Улан-Удэ хотодо ажаһуудаг. Багша мэргэжэлтэй, Үзөөн нютагта, Дульдурга һууринда һургуулиин захиралаар хүдэлһэн, гүрэнэй ажалда олон жэлдэ ажаллаһан, «Агын Буряадай автономито тойрогой гүрэн түрын габьяата ажалшан», “Арадай багша” гэжэ нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэһэн.

В программе: Галсанов Базаржаб Хуригадаевич читает свои стихи, родился  в селе Зуткулей Дульдургинского района Читинской области. В 1973 году окончил Зуткулейскую среднюю школу.
       В 1978 году окончил Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова.
       в 1992 году - Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства»,
       в 2006 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности « Юриспруденция».
1997 - 2000 г. -  директор  Дульдургинской средней школы.
    имеет почетное звание  «Заслуженный государственный служащий Агинского Бурятского автономного округа» в 2006 году.
почетные  звания РФ  «Директор года», «Заслуженный педагог» в 1998 году, «Народный педагог» в 1999 году.
Избирался депутатом Читинской областной Думы 1990-1993 г., депутатом Агинской Бурятской окружной Думы 2000-2005 г,  депутатом Совета муниципального района «Дульдургинский район» 2010-2015 г.


Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал