Дамжуулгымнай хабаадагшад зурагуудые хараад, ямар фильм гээшэб гэжэ тааха гү? «Заряа» гэһэн үгые бэе бэедээ харуулжа шадаха гү? Энэ асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай олооройт