Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 5-дахи дамжуулга.

21 июля 2021 1326

Дамжуулга соо: Агын Буряадай тойрогой Бүгэдэ Буряадай «Толон» һониной сурбалжалагша, Буряадай уран зохёолшодой Холбооной харюусалгата секретарь Баторова Баярма Владимировна зохёохы замаа, намтараа хөөрэжэ, буряад арадай түүхын, уран зохёолой хүгжэлтын асуудалнуудаар hанамжануудаараа ба дурсалгануудаараа хубаалдана.

В программе: Журналист Всебурятской газеты «Толон» Агинского Бурятского округа, ответственный секретарь правления Союза писателей Бурятии Баторова Баярма Владимировна рассказывает о своем творческом  пути, интересных фактах из истории бурятского народа, о современном состоянии бурятской литературы.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official