Мүнөө хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ бүри гүнзэгыгөөр үзэдэг болонхой. Энэнь хадаа тусхай программын һайгаар бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Буряад хэлэн дээрэ элдэб янзын мүрысөөнүүд үнгэргэгдэхэдөө, багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэнэрэй дүй дүршэл дээшэлүүлэгдэнэ ха юм даа. Харин хүүгэднэйшье буряад хэлэн дээрэ ойлгохо, хөөрэлдэхэ аргатай болоно гээшэ. “Земляничка” болон “Номина” гэһэн хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй ажабайдалһаа.

Буряад ТВ представляет цикл познавательно-образовательных программ "Багшын алдар". Рассказываем о бурятском языке, его развитии, проблемах изучения, об учителях бурятского языка, культуре и традициях бурятского народа.