Манай улас нарин гоё эдеэгээр алдаршадаг. Тэрэ тоодо иимэ хоолнуудые нэрлэмээр: жэмэс, һамар, һархяаг, мяханай болон һүнэй зүйлнүүд гэхэ мэтэ. Хотымнай ажаһуугшадта ямар эдеэн һайгшаагдадаг бэ гэжэ асуубабди.

Наша республика славится изысканными яствами: мясными и молочными продуктами, ягодами, грибами, орехами и многим другим. Мы спросили у горожан, что больше всего им нравится, и что они едят чаще всего.