Разговор о творчестве гостя, самых ярких песнях в репертуаре. История происхождения песен и путь к исполнению. Также Надежда исполняет песни вживую под аккомпанемент ведущего Хэшэкто Бодиева.

Айлшанай уран бүтээл, тэрэнэй гүйсэдхэдэг ялас гэмэ дуунууд тухай хөөрэлдөөн. Дуунай анхан мүндэлхэһөө эхилээд, гүйсэдхэлгэ хүрэтэрхи зам. Үшөө тиихэдэ Надежда дамжуулга хүтэлэгшэ Хэшэгтэ Бодиевай наадалга доро дахажа дууладаг.