1.    «Свое» фестиваль тухай
2.    Улаан-Үдын багшанарай зүблөөн
3.    Һур харбалгаар мүрысөөн