Хотымнай ажаһуугшад буряад дуунуудаа хэр шагнанаб, дууланаб гэжэ ээлжээтэ дамжуулгадамнай харагты.

Как часто слушают и поют бурятские песни наши горожане смотрите в очередном выпуске Асуулта.