Танай бэшэгүүд | Ваши письма

Танай бэшэгүүд | Ваши письма. 1-дэхи дамжуулга

12 июля 2021 1308

Дамжуулга соо: Василий Очирович Будаевай 80 наhанай ойн баяраар үри хүүгэдынь, аша зээнэрынь бэшэг бэшэжэ амаршална, элүүр мэндые хүсэжэ, наһанайнь намтарһаа дуулгана.
Тиихэдэ Захааминай аймагай Ехэ-Сахир тосхоной Мунко-Жаргал Жапович Шагдуровай 65 наhанай ойн баяраар мүн лэ гэр бүлэнь үри хүүгэд, аша-зээнэртэйгээ абадаа, таабайдаа халуун амар мэндые хүргэжэ бэшэһэн байна.

В программе: Дети и внуки Василия Очировича Будаева поздравляют отца, дедушку с 80-летним юбилеем и пишут интересные факты из его биографии.
А так же из села Ехэ-Цакир Закаменского района поздравляют с 65-летним юбилеем Мунко-Жаргала Жаповича Шагдурова дети и внуки, шлют большой и горячий привет!

Хүтэлэгшэ: Бабасан Зондуев inst: @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал