Что нужно для того,чтобы быть счастливым? Большинство опрошенных считает, что для счастья нужны семья, дети и хорошая работа.

Жаргалтай байхын тула юун хэрэгтэйб? Ехэнхидээ жаргал гээшэ гол шухала гэр бүлэ, үхибүүд, гэбэшье ажал хүдэлмэритэй байлга гэжэ тоолоно. Энэ һанамжын зүб бурууе бидэ хотынгоо ажаһуугшадһаа асуубабди.